يكشنبه 27 مرداد 1398   19:52:11                 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي - شعبه اراك

                    

              آدرس شعبه : كيلومتر 15 جاده اراك – تهران
     صندوق پستي:   735-38195
     تلفن:  3-3544702-0861
     فاكس:  3544704-0861
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي - شعبه اراك
آدرس شعبه : كيلومتر 15 جاده اراك – تهران
صندوق پستي:   735-38195
تلفن:  3-3544702-0861
فاكس:  3544704-0861
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما