جمعه 20 تیر 1399   04:26:57
 

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي - شعبه منطقه مركزي ( اراك)


 تاريخچه تاسيس                                                                                                                               

پيرو سفر هيئت محترم دولت به استان مركزي در سال 1385 ،پيشنهاد تاسيس شعبه موسسه رازي در منطقه مركزي مورد تصويب قرار گرفته و طي نامه شماره 22673/35130 مورخه 6/3/1385 از طرف معاون محترم رياست جمهوري جهت اجراء ابلاغ گرديد، در همين راستا  اقداماتي از قبيل تعيين مكان شعبه، تصويب چارت تشكيلاتي شعبه، تصويب در هيئت امناء مؤسسه رازي صورت پذيرفت. در تابستان سال 1386 مقارن با نيمه شعبان با حضور معاون وزير ورئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي شعبه منطقه مركزي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي (اراك) رسماً افتتاح گرديد.

 تجهيزات موجود                                                                                                

در حال حاضر اين شعبه مجهز به بخشهاي اداري ، آموزشي ، اتاقهاي كارشناسي ، سالن اجتماعات و هشت آزمايشگاه مجهز تحقيقاتي شامل آزمايشگاه مولكولي، ميكروب شناسي ، كشت سلولي ، ويروس شناسي ، بيوشيمي ، سلولوژيك ، انگل شناسي و توليد خون دفيبرينه و سالن هاي توليد هم شامل محلول سازي ، كوتين ، فيلينگ ، پكينگ ، توليد ، كنترل ، شستشو و استريليزاسيون و توليد آب است.

 مكان شعبه                                                                                                     

شعبه رازي منطقه مركزي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در شرق شهر اراك در كيلو متر 15 جاده اراك- تهران واقع شده است. وسعت عرصه حدود 25 هكتار وشرايط به گونه اي است كه امكان ايجاد و بهره برداري از فضاهاي متعدد براي انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي و پژوهش هاي ميداني  فراهم گرديده است.

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي - شعبه منطقه مركزي ( اراك)پيرو سفر هيئت محترم دولت به استان مركزي در سال 1385 ،پيشنهاد تاسيس شعبه موسسه رازي در منطقه مركزي مورد تصويب قرار گرفته و طي نامه شماره 22673/35130 مورخه6/3/1385 از طرف معاون محترم رياست جمهوري جهت اجراء ابلاغ گرديد، در همين راستا  اقداماتي از قبيل تعيين مكان شعبه، تصويب چارت تشكيلاتي شعبه، تصويب در هيئت امناء مؤسسه رازي صورت پذيرفت. در تابستان سال 1386 مقارن با نيمه شعبان با حضور معاون وزير ورئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي شعبه منطقه مركزي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي (اراك) رسماً افتتاح گرديد.

مكان شعبه :
شعبه رازي منطقه مركزي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در شرق شهر اراك در كيلو متر 15 جاده اراك- تهران واقع شده است. وسعت عرصه حدود 25 هكتار وشرايط به گونه اي است كه امكان ايجاد و بهره برداري از فضاهاي متعدد براي انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي و پژوهش هاي ميداني  فراهم گرديده است.

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما